Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini

Kościuszki 43, 55-330 Miękinia

 

Program działalności Samorządowego Ośrodka Kultury

do umowy z dnia 31.12.2021 r. program kadencyjny działalności Samorządowego Ośrodka Kultury

Program działalności Samorządowego Ośrodka Kultury

1. Podstawowym zadaniem SOK jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, edukacji ekologicznej, prowadzenia bibliotek wiejskich, a ponadto sztuki profesjonalnej i amatorskiej, w domu kultury, świetlicach wiejskich oraz centrach edukacji ekologicznej.
2. SOK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców gminy, a w szczególności:
1) w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz czynnego wypoczynku, rekreacji i turystyki:
a) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
b) tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury,
c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
d) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
e) udzielanie pomocy organizacyjnej przy realizacji kulturalnych inicjatyw mieszkańców,
f) organizowanie – w miarę możliwości różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży służących rozwojowi i pogłębianiu ich zainteresowań i aktywności twórczej,
g) organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i turystycznych, okolicznościowych i obrzędowych (tj. święta, jubileusze, turniej, konkursy, warsztaty i plenery artystyczne),
h) organizowanie wycieczek, rajdów turystycznych,
i) zlecanie prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej innym podmiotom,
j) prowadzenie działalności w dziedzinie upowszechniania sportu i rekreacji, popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej oraz współpracy w tym zakresie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
k) nieodpłatne udostępnianie sali widowiskowej w SOK oraz prowadzonych świetlicach, a także obiektów sportowych na potrzeby Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz gminnych organizacji społecznych działających na rzecz mieszkańców Gminy.
l) pomoc jednostkom organizacyjnym Gminy oraz organizacjom społecznym działającym na rzecz mieszkańców Gminy w realizacji zadań statutowych.
2) w zakresie wychowania i edukacji:
a) tworzenie kół i zespołów naukowych, języków obcych, tanecznych, teatralnych, muzycznych, technicznych, plastycznych, fotograficznych, śpiewaczych, folklorystycznych,
b) tworzenie kół i zespołów zainteresowań sportowych, turystycznych i hobbistycznych oraz klubów dyskusyjnych,
c) organizowanie wystaw,
d) organizowanie różnych form edukacji muzycznej, teatralnej i plastycznej,
e) organizowanie twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki i techniki,
3) w zakresie działalności bibliotecznej:
a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
b) udostępnianie zbiorów czytelnikom,
c) udzielanie informacji bibliotecznych, zwłaszcza o zbiorach własnych, innych bibliotek muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałania z archiwami w tym zakresie,
d) prowadzenie warsztatu informacyjnego, prowadzenie kartotek zagadnieniowych, tematycznych, zestawień bibliotecznych itp.,
e) prowadzenie poradnictwa literackiego i bibliotecznego oraz przysposobienia czytelniczego i bibliotecznego,
f) podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie czytelnictwa zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
g) współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie działalności oświatowej, mającej na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych społeczeństwa,
h) gromadzenie dokumentacji życia społecznego gminy.
3. SOK może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 189
Utworzono dnia: 29.04.2020

Historia publikacji

  • 05.01.2022 15:07, Administrator
    Edycja strony: Program działalności Samorządowego Ośrodka Kultury
  • 05.01.2022 15:07, Administrator
    Edycja strony: Program działalności Samorządowego Ośrodka Kultury
  • 05.01.2022 15:07, Administrator
    Edycja strony: Program działalności Samorządowego Ośrodka Kultury